מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – באתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)

אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)  ובכללה האתר של pixelfineart.co.il מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (“האתר של אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)  ”). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.
א. רישום לשירותים
ביצוע רכישות של מוצרים או שירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי ובכלל זה, פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו’. על פי חוק אין חובה למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא ניתן יהיה לקבל שירותים אלו ו/או לבצע רכישות של מוצרים באתר. ביצוע רכישות באתר יגרור בעקבותיו העברה ע”י אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) של המידע אודותיך לגורמים הרלוונטיים, לרבות גופים מסחריים, ספקים, בהתאם לסוג השירות הניתן לך באתר ו/או המידע הנדרש על מנת לספק לך את השירות ו/או המוצר אותו ביקשת או רכשת, בהתאם לעניין.
אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)  אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידיה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)  לא תחול על צדדים שלישיים אלו.
ב. מאגרי מידע
המידע אשר יימסר בעת ההרשמה לאתר לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים ולרכישות אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)  תעשה שימוש במידע בהתאם לחוק, להוראות הדין ולמדיניות פרטיות זו.
ג. השימוש במידע
במידת הצורך אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים והטיפול בהזמנות המבוקשות על ידך. בעת הצורך אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)

תהיה רשאית לאפשר גישה למידע הנמצא במאגרי המידע ו/או להעבירו לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירות ו/או ההזמנה כאמור. במידת הצורך תשתמש במידע זה לצרכי שיפור, פיתוח ותפעול האתר והשירותים הנלווים לו.
כמו כן תהיה רשאית אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) להשתמש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) תסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)

תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
בכל עת הינך רשאי לפנות ל אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או לא להיכלל ברשימת הדיוור הישיר באמצעות פניה בטלפון למספר- 053-477-0004 או דרך עמוד ‘צור קשר’ שבאתר.

בנוסף לאמור לעיל, אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) תהיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצד שלישי, במקרים הבאים:
במקרה של מחויבות למסירת המידע על פי צו שיפוטי.
היה ותעמוד אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר.

הפרת תנאי השימוש באתר.
במקרה בו יתקבל ב- אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

ד. שליחת חומר פרסומי
בעת הרישום לאתר ניתנת ללקוח האופציה לאשר את סעיף משלוח החומר הפרסומי. במידה ונעשה כך בפועל תהיה רשאיתאתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ)

לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסר לה המשתמש בעת הרישום באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני, בהודעות SMS, באפליקציות שיתופיות אחרות ובכל דרך טכנולוגית אחרת.
ה. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) אוספת ומנתחת מידע על אודות השימוש באתר, היקפי הפעילות, תדירות, מקורות הגישה של המשתמשים ופילוחי מגדר נוספים. לצורך כך משתמשת אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) ב Google Analytics, המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר, את מידת השימוש בתכנים, את הרכישות ואת שאר השירותים השונים באתר. המידע מעובד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

ו. שינויים במדיניות הפרטיות
אתר פיקסל פיין ארט ( טי&אי ארט (טי.אל.וי) בע"מ) תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת